معرفی مدیران

آرکاویژن

قطعات سرچاهی نفت و گاز و پتروشیمی

 

 

  اسامی مدیران شرکت 
مدیر بازرگانی :شایان عینعلی  
مدیرعامل : شایان عینعلی    
 

رئیس هیئت مدیره : امیرربانی